Aeroklub Dubrava - Aerodrom Zvekovac

- Web site Aerokluba Dubrava kod Vrbovca

Odobrenje za uporabu letjelišta Zvekovac od CCAA

Jakov Mirkovic  18 April 2013 08:55:53
Temeljem učestalih upita naših članova objavljujemo scan rješenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o odobrenju za uporabu letjelišta "Zvekovac" od 28.08.2009.
Dodatan razlog za objavu su pomalo neugodna iskustva naših članova prilikom predaje plana leta ili pak razgovora sa službama zrakoplovstva u RH, a prema kojima su svi "mali" aerodromi, pa tako i "Zvekovac", zatvoreni te se isto navodi kao razlog za ne prihvaćanje plana leta. Nastojeći izbjeći ili barem ublažiti ovakove situacije, molimo članove da se prilikom predaje plana leta pozovu na sljedeće brojeve odobrenja:
Klasa:UP/I343-03/09-01/54, ur. broj: 376-05-01-01-09-03 IO

Vlažnost zemlje piste